تلفن:   – ۶۶۴۶۲۶۹۳ ۶۶۰۵۷۹۹۲

فکس: ۸۹۷۷۲۷۶۲

جهت پوشش رسانه درخواست خود را به شماره فکس ۸۹۷۷۲۷۶۲ ارسال نمایید