امروز

جمعه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۷

  ساعت

۲۳:۵۲ بعد از ظهر

سایز متن   /

با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم، برنامه کامل فصل جدید این رقابت‌ها مشخص شد.

به گزارش تهران ورزشی، مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم امشب (پنجشنبه) در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد و تیم‌ها حریفان خودشان را در ۳۰ هفته این رقابت‌ها شناختند. طبق برنامه اعلام شده توسط سازمان لیگ، فصل جدید لیگ برتر از تاریخ ۴ مردادماه آغاز می‌شود. همچنین پیش از آغاز لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس ۲۹ تیرماه در چارچوب سوپرجام فوتبال ایران، داربی ۸۷ را برگزار خواهند کرد.

برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول

سپیدرود رشتسایپا

استقلال خوزستان گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – نساجی

پرسپولیس پدیده مشهد

تراکتورسازی تبریز نفت مسجدسلیمان

پیکان استقلال

پارس جنوبی فولاد خوزستان

صنعت‌نفت ابادانسپاهان

هفته دوم

سپاهان سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز صنعت‌نفت ابادان

استقلال ذوب‌آهن

پدیده مشهد استقلال خوزستان

سایپا پیکان

نفت مسجدسلیمان پارس جنوبی

نساجی مازندران تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستانپرسپولیس

هفته سوم

سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن سایپا

صنعت‌نفت ابادان پدیده مشهد

فولاد خوزستان نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریز استقلال

پرسپولیس استقلال خوزستان

پارس جنوبی نساجی مازندران

پیکانسپاهان

هفته چهارم

پدیده مشهد سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز پیکان

سپاهان ذوب‌آهن

سایپا تراکتورسازی تبریز

نفت مسجدسلیمان پرسپولیس

استقلال پارس جنوبی

استقلال خوزستان صنعت‌نفت ابادان

نساجی مازندرانفولاد خوزستان

هفته پنجم

سپیدرود رشت استقلال خوزستان

ذوب‌آهن گسترش فولاد تبریز

پیکان پدیده مشهد

پارس جنوبی سایپا

نفت مسجدسلیمان نساجی مازندران

تراکتورسازی تبریز سپاهان

فولاد خوزستان استقلال

پرسپولیسصنعت‌نفت ابادان

هفته ششم

صنعت‌نفت ابادان سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد ذوب‌آهن

سایپا فولاد خوزستان

استقلال نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران پرسپولیس

سپاهان پارس جنوبی

استقلال خوزستانپیکان

هفته هفتم

سپیدرود رشت پرسپولیس

پارس جنوبی گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان سایپا

استقلال نساجی مازندران

فولاد خوزستان سپاهان

پیکانصنعت‌نفت ابادان

هفته هشتم

سپیدرود رشت پیکان

گسترش فولاد تبریز فولاد خوزستان

صنعت‌نفت ابادان ذوب‌آهن

پدیده مشهد پارس جنوبی

سایپا نساجی مازندران

سپاهان نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز

پرسپولیساستقلال

هفته نهم

ذوب‌آهن سپیدرود رشت

نفت مسجدسلیمان گسترش فولاد تبریز

فولاد خوزستان پدیده مشهد

استقلال سایپا

تراکتورسازی تبریز صنعت‌نفت ابادان

پیکان پرسپولیس

پارس جنوبی استقلال خوزستان

۰ – سپاهان

هفته دهم

سپیدرود رشت تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز –  نساجی مازندران

پیکان –  ذوب‌آهن

پدیده مشهدنفت مسجدسلیمان

پرسپولیس – سایپا

سپاهاناستقلال

صنعت‌نفت آبادان –  پارس جنوبی

استقلال خوزستانفولاد خوزستان

هفته یازدهم

ذوب‌آهنپرسپولیس

سایپا سپاهان

نفت مسجدسلیمان استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز پیکان

استقلال گسترش فولاد تبریز

پارس جنوبی سپیدرود رشت

نساجی مازندران پدیده مشهد

فولاد خوزستانصنعت‌نفت ابادان

هفته دوازدهم

سپیدرود رشت فولاد خوزستان

گسترش فولاد تبریز سایپا

ذوب‌آهن تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد استقلال

پرسپولیس سپاهان

صنعت‌نفت ابادان نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان نساجی مازندران

پیکانپارس جنوبی

هفته سیزدهم

سایپا پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان سپیدرود رشت

تراکتورسازی تبریز پرسپولیس

استقلال استقلال خوزستان

پارس جنوبی ذوب‌آهن

سپاهان گسترش فولاد تبریز

نساجی مازندران صنعت‌نفت ابادان

فولاد خوزستانپیکان

هفته چهاردهم

سپیدرود رشت نساجی مازندران

ذوب‌آهن فولاد خوزستان

پدیده مشهد سپاهان

تراکتورسازی تبریز پارس جنوبی

پرسپولیس گسترش فولاد تبریز

صنعت‌نفت ابادان استقلال

استقلال خوزستان سایپا

پیکاننفت مسجدسلیمان

هفته پانزدهم

گسترش فولاد تبریز پدیده مشهد

سایپا صنعت‌نفت ابادان

نفت مسجدسلیمان ذوب‌آهن

استقلال سپیدرود رشت

پارس جنوبی پرسپولیس

سپاهان استقلال خوزستان

نساجی مازندران پیکان

فولاد خوزستان تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم

سایپاسپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریزاستقلال خوزستان

 ۰ – ذوب‌آهن

پدیده مشهدپرسپولیس

نفت مسجدسلیمانتراکتورسازی تبریز

استقلالپیکان

فولاد خوزستانپارس جنوبی

سپاهانصنعت‌نفت ابادان

هفته هفدهم

سپیدرود رشتسپاهان

صنعت‌نفت ابادانگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهناستقلال

استقلال خوزستانپدیده مشهد

پیکانسایپا

پارس جنوبینفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریزنساجی مازندران

پرسپولیسفولاد خوزستان

هفته هجدهم

گسترش فولاد تبریزسپیدرود رشت

سایپاذوب‌آهن

پدیده مشهدصنعت‌نفت ابادان

نفت مسجدسلیمانفولاد خوزستان

استقلالتراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستانپرسپولیس

نساجی مازندرانپارس جنوبی

سپاهانپیکان

هفته نوزدهم

سپیدرود رشتپدیده مشهد

پیکانگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهنسپاهان

تراکتورسازی تبریزسایپا

پرسپولیسنفت مسجدسلیمان

پارس جنوبیاستقلال

صنعت‌نفت اباداناستقلال خوزستان

فولاد خوزستاننساجی مازندران

هفته بیستم

استقلال خوزستانسپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریزذوب‌آهن

پدیده مشهدپیکان

سایپاپارس جنوبی

نساجی مازندراننفت مسجدسلیمان

سپاهانتراکتورسازی تبریز

استقلالفولاد خوزستان

صنعت‌نفت ابادانپرسپولیس

هفته بیست‌و یکم

سپیدرود رشتصنعت‌نفت ابادان

تراکتورسازی تبریزگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهنپدیده مشهد

فولاد خوزستانسایپا

نفت مسجدسلیماناستقلال

پرسپولیسنساجی مازندران

پارس جنوبیسپاهان

پیکاناستقلال خوزستان

هفته بیست‌و دوم

پرسپولیسسپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریزپارس جنوبی

استقلال خوزستانذوب‌آهن

پدیده مشهدتراکتورسازی تبریز

سایپانفت مسجدسلیمان

نساجی مازندراناستقلال

سپاهانفولاد خوزستان

صنعت‌نفت اباداناستقلال خوزستان

هفته بیست‌و سوم

پیکانسپیدرود رشت

فولاد خوزستانگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهنصنعت‌نفت ابادان

پارس جنوبیپدیده مشهد

نساجی مازندرانسایپا

نفت مسجدسلیمانسپاهان

تراکتورسازی تبریزاستقلال خوزستان

استقلالپرسپولیس

هفته بیست‌و چهارم

سپیدرود رشتذوب‌آهن

گسترش فولاد تبریزنفت مسجدسلیمان

پدیده مشهدفولاد خوزستان

سایپااستقلال

صنعت‌نفت ابادانتراکتورسازی تبریز

پرسپولیسپیکان

استقلال خوزستانپارس جنوبی

سپاهاننساجی مازندران

هفته بیست‌و پنجم

تراکتورسازی تبریزسپیدرود رشت

نساجی مازندرانگسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهنپیکان

نفت مسجدسلیمانپدیده مشهد

سایپاپرسپولیس

استقلالسپاهان

پارس جنوبیصنعت‌نفت ابادان

فولاد خوزستاناستقلال خوزستان

هفته بیست‌و ششم

پرسپولیسذوب‌آهن

سپاهانسایپا

استقلال خوزستاننفت مسجدسلیمان

پیکانتراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریزاستقلال

سپیدرود رشتپارس جنوبی

پدیده مشهدنساجی مازندران

صنعت‌نفت ابادانفولاد خوزستان

هفته بیست‌و هفتم

فولاد خوزستانسپیدرود رشت

سایپاگسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی تبریزذوب‌آهن

استقلالپدیده مشهد

سپاهانپرسپولیس

نفت مسجدسلیمانصنعت‌نفت ابادان

۰ – استقلال خوزستان

پارس جنوبیپیکان

هفته بیست‌و هشتم

پدیده مشهدسایپا

سپیدرود رشتنفت مسجدسلیمان

پرسپولیستراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستاناستقلال

ذوب‌آهنپارس جنوبی

گسترش فولاد تبریزسپاهان

صنعت‌نفت اباداننساجی مازندران

پیکانفولاد خوزستان

هفته بیست‌و نهم

نساجی مازندرانسپیدرود رشت

فولاد خوزستانذوب‌آهن

سپاهانپدیده مشهد

پارس جنوبیتراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریزپرسپولیس

استقلالصنعت‌نفت ابادان

سایپااستقلال خوزستان

نفت مسجدسلیمانپیکان

هفته سی‌ام

پدیده مشهدگسترش فولاد تبریز

صنعت‌نفت ابادانسایپا

ذوب‌آهننفت مسجدسلیمان

سپیدرود رشتاستقلال

پرسپولیسپارس جنوبی

استقلال خوزستانسپاهان

پیکاننساجی مازندران

تراکتورسازی تبریزفولاد خوزستان

انتهای

منبع: خبرگزاری ایسنا

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی